ทุกอย่างที่คำว่าประเทศควรที่จะมี ไต้หวันมีหมดแล้ว แต่‘นโยบายจีนเดียว’ ซึ่งหมายถึง มีรัฐบาลที่ถูกต้องชอบธรรมเพียงรัฐบาลเดียวบนผืนแผ่นดินจีนเพียงผืนเดียว ไม่อาจแบ่งแยกเป็นประเทศจีนสองประเทศได้ ไต้หวันก็ยังคงเป็นจีน